Beiskolázás

Alkalmassági és szóbeli vizsgák

Tartalomjegyzék:


Alkalmassági vizsga rajz és vizuális kultúra tantárgyból

A felvételi nagyrészt a központi írásbeli és az alkalmassági vizsga helyszíni teljesítménye, valamint a tanulók szabadon választott otthoni munkáinak értékeléséből áll.

Portfólió az alkalmassági vizsgára:
A vizsgázónak egy maximum 5 darabból álló portfóliót is be kell hoznia a vizsga napjára, amely a legjobb munkáit tartalmazza maximum A3-as méretben. (festmény, grafika, plasztikáról készült fotó) A portfóliót egy névvel ellátott, A-3-as formátumú mappában kell hoznia. Az értékelés a portfólió és az alkalmassági vizsgán készült feladat alapján történik.

Az alkalmassági vizsga monokróm és színes térábrázolási feladatokból (csendélet), valamint egy színtani alapismeretekből álló feladatból tevődik össze. Az alkalmassági vizsgához szükséges felszerelés:

 • rajzlapok A3(!)-as formátumban
 • vízfesték vagy tempera, a jelentkező által megszokott és kedvelt
 • rajzeszközök (szén, pasztell stb.)
 • ecsetek, ecsetestál,
 • monokróm tanulmányrajzhoz: ceruzák,
 • névvel ellátott A3-as mappa (A papírok tárolásához, illetve a felvételin készült munkákat így tudják majd a portán átvenni.)

Vissza a tagozatok leírásaihoz >

A felvételi pontok számításához >


Szóbeli felvételi angol nyelvből

Az angol szóbeli felvételi vizsgán a felvételiző tanuló kommunikációs készségét mérjük. A 10-15 perces beszélgetés során kiderül, mennyire jártas a tanuló az alapvető témakörök szókincsében és tudja-e használni az ezen a szinten már elvárható nyelvtani szerkezeteket.

A szóbeli vizsga részei:

 • Bemelegítő kérdések
 • Szövegolvasás nyelvtani- és szövegértést ellenőrző kérdésekkel
 • Kötetlen társalgás (melynek témáját egy-egy kép adja meg).

Témakörök:

 • Család, barátok, emberek leírása (külső-, belső tulajdonságok, ruhák és testrészek)
 • Napirend (hétköznap és hétvége, házimunkák)
 • Szabad idő (hobbik, sport, szórakozás)
 • Otthon (bemutatása, helyiségek és bútorzat)
 • Városi és vidéki élet
 • Vásárlás és ételek
 • Időjárás és évszakok
 • Utazás
 • Nyaralás
 • Iskola

A következő nyelvtani szerkezetek ismerete és magabiztos használata ajánlott:

 • Egyszerű és folyamatos jelen, egyszerű és folyamatos múlt, befejezett jelen;
 • Egyszerű jövő és a „to be going to” szerkezet
 • Kérdésfeltevés
 • Feltételes mód 1. és 2.
 • Szenvedő szerkezet (egyszerű jelenben és múltban, befejezett jelenben és egyszerű jövőben)
 • Modális segédigék
 • Melléknevek és fokozásuk
 • „There is/are” szerkezet
 • Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek
 • Helyre és időre vonatkozó elöljárószavak

Nyelvtani szakszavak listája:

 • Part of speech
 • Article – definite, indefinite
 • Noun – countable, uncountable, singular, plural
 • (Full/main) Verb – regular, irregular (three forms – infinitive, past tense form, past participle),
 • Infinitive / -ing form (gerund)
 • Adjective – comparative form, superlative form, irregular
 • Adverb
 • Modal (auxiliary) verb
 • Auxiliary verb
 • Pronoun
 • Prepositions – of time, of place
 • Tenses (with their names- lásd. Felvételi kiírás)
 • Positive sentence
 • Negative sentence
 • Wh-question
 • Yes/no question
 • Subject – Object question
 • Short answer
 • Subject – Object (of a sentence)
 • Third person singular (s-ending)
 • Passive sentence
 • Conditional – Type 1, Type 2

A szövegértési feladathoz elengedhetetlen az alapvető nyelvtani terminológiák megértése, például: szófajok, igeidők stb.

Vissza a tagozatok leírásaihoz >

A felvételi pontok számításához >


Szóbeli felvételi német nyelvből

Német nyelvből a felvételhez szükséges követelmény olyan előképzettség – az általános iskolában megszerezhető alapszintű nyelvismeret (A2+ nyelvi szint) –, mely lehetővé teszi, hogy a csoport a 9. évfolyamon megkezdje a B1-es szint elsajátítását. (A B2-es szint a középfokú nyelvvizsga szintje.)

A szóbeli vizsga részei:

 • Bemelegítő kérdések
 • Szövegolvasás nyelvtani- és szövegértést vizsgáló kérdésekkel, a szöveg tartalmának elmesélése németül
 • Kötetlen társalgás képek alapján.

Társalgási témakörök:

A társalgási témakörök ismeretét alapszinten (A2+, a Közös Európai Referenciakeret szerint) várjuk el.

 • Család (családtagok bemutatása, a család mindennapi élete)
 • Barátok (barátok bemutatása, személyek leírása: külső ill. belső tulajdonságok, közös programok)
 • Napirend (hétköznap, hétvége,  háztartási munkák, időpont kifejezése)
 • Szabad idő (hobbi, sport, szórakozás)
 • Otthon (bemutatása, helyiségek és bútorzat)
 • Vásárlás és ételek
 • Öltözködés
 • Időjárás, évszakok
 • Utazás, nyaralás (közlekedési eszközök, úti célok, tevékenységek a nyaralás alatt, mi kerül a bőröndbe?)
 • Iskola (tantárgyak, tanszerek, osztály, tanárok, tanórai tevékenységek)

A következő nyelvtani szerkezetek ismerete és magabiztos használata ajánlott:

 • Az ige ragozása jelen időben (Präsens), felszólító módja (Imperativ)
 • Az ige ragozása befejezett múlt időben (Pefekt)és egyszerű múltban (Präteritum)
 • A főnév ragozása (határozott és határozatlan névelő (Artikel))
 • Tagadás (nicht/ kein)
 • Egyenes szórenddel álló kötőszavak (Konjunktion) (denn, sondern, und, aber, oder)
 • Fordított szórenddel álló kötőszavak (deshalb, trotzdem, dann)
 • Alárendelő összetett mondatok (wenn, dass, weil)
 • Kérdő mondat
 • Névmások és ragozásuk (Pronomen) (személyes-, birtokos-, kérdő-, mutató névmás, man)
 • Módbeli segédigék (Modalverben) (können, dürfen, mögen, müssen, sollen, wollen)
 • Melléknév (Adjektiv) fokozása/ összehasonlítás (wie/ als)
 • Helyre és időre vonatkozó elöljárószavak (Präposition) és esetvonzatuk
 • Tárgy és részes esettel álló elöljárószavak (Präpositionen mit Akkusativ und Dativ)

A szöveggel kapcsolatos nyelvtani feladathoz elengedhetetlen az alapvető nyelvtani terminológiák megértése, például: szófajok, igeidők stb.

Vissza a tagozatok leírásaihoz >

A felvételi pontok számításához >


Szóbeli felvételi biológiából

Az élőlények szerveződése 

Az élő szervezet, a sejt és a vírusok. 

Az élőlények rendszerezése 

Baktériumok, moszatok- és a gombák törzsei, a mohák, a harasztok, a nyitva- és a zárvatermők törzse (a két- és az egyszikűek osztálya). 

Az egysejtűek törzsei, a szivacsok, a csalánozók, a gyűrűsférgek, a puhatestűek, az ízeltlábúak (rákok, rovarok, pókok osztálya), a gerincesek (a halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlősök osztálya). 

A kültakaró és a mozgás 

Az ember bőre, az élőlények mozgása, az ember mozgási szervrendszere: a csont és az izom. 

Az anyagcsere 

A növények, az állatok és az ember légzése; a növények tápanyagfelvétele és táplálékkészítése, az állatok táplálkozása, az ember emésztő szervrendszere, anyagszállítás a növényekben és az állatokban, az ember vére és vérkeringése. 

Szaporodás és egyedfejlődés 

A növények- és az állatok szaporodása, egyedfejlődése.

Vissza a tagozatok leírásaihoz >

A felvételi pontok számításához >


Szóbeli felvételi kémiából

Az anyagok szerkezete

Az alábbi fogalmak ismerete alapján legyen képes a diák az első húsz elem külső elektronszámának, elektronszerkezetének felírása a héjakon lévő elektronok számával (Bohr-féle atommodell), protonok számának leolvasására a periódusos rendszerből.

Fogalmak:

 • Atom: proton; elektron; neutron; a vegyjelek mennyiségi jelentése; anyagmennyiség;
 • 1 mol = 6*1023 részecske, moláris tömeg, relatív atomtömeg, protonszám, rendszám,  
 • Csoport, periódus fogalma.
 • Ionok: kation, anion fogalma, egyszerű  ionok képződése, jelölése (pl.: Na+, Ca2+, Cl,  O2-,Ca2+, K+,)
 • Ionkötés kialakulása és fogalma.
 • Molekulák: elemmolekula és a vegyületmolekula fogalma példákkal. (H2, Cl2, O2, N2,H2, HCl, CH4, CO2 NH3)
 • Kovalens kötés kialakulása és fogalma.

Nemfémes elemek és vegyületeik

Az alábbiakban felsorolt anyagokat tulajdonságaik alapján a diák legyen képes megkülönböztetni. Legyen képes kémiai szimbólumokkal megadott vagy szöveges egyenlet, mennyiségi és minőségi értelmezésére, egyszerűbb számítások elvégzésére. Legyen képes a pH, egyszerű savak és bázisok értelmezésére. Legyen képes eldönteni egyes átalakulásokról, hogy az egyesülés, bomlás, égés, sav-bázis, exoterm vagy endoterm reakció. Részecske modell alapján legyen képes értelmezni az egyszerű kémiai reakciókat.

Anyagok: hidrogén, víz, klór, hidrogén-klorid, oxigén, ózon, nitrogén, ammónia, szén-dioxid, szén-monoxid, metán, gyémánt, grafit, nátrium-klorid

A felsorolt anyagokról az alábbiakat kell tudni: vegyjele, képlete, színe, szaga halmazállapota, oldódása vízben, előállítása, élettani hatása, környezetre gyakorolt hatása, jelentősége, vegyületek moláris tömegének kiszámítása, halmazszerkezete.

Fogalmak: endoterm, exoterm kémia reakció végbemenetelének legalapvetőbb feltételei (ütközés, energia), katalizátor fogalma és működési elvének ismerete, sav-bázis indikátorok ismerete és felhasználási jelentősége.

Fémek és vegyületeik

 Vas és réz halmazszerkezete. A vas előállítása. Mészkő, égetett mész, oltott mész. Gipsz.

Keverékek, oldatok

Legyen képes a mindennapi életben előforduló anyagok címkéinek, használati utasításainak értelmezésére.

Keverékek: szétválasztásuk fizikai változások alapján: szűrés, ülepítés, bepárlás, desztilláció, kristályosítás.
Oldatok: Részecske modell alapján legyen képes értelmezi az oldódást, példát mondani valódi oldatra, legyen képes oldatok összetételének kiszámítására tömegszázalékkal.

Vissza a tagozatok leírásaihoz >

A felvételi pontok számításához >


Szóbeli felvételi tömegkommunikáció – mozgóképkultúra és médiaismeret tagozatra

Hangos olvasás, szövegértés, tájékozottság a médiában.

Amennyiben a felvételiző diáknak vannak saját alkotásai (pl. fotók, rövidfilmek, cikkek), azokat kinyomtatva, pendrive-on vagy laptopon hozzák magukkal a szóbeli felvételire.

Vissza a tagozatok leírásaihoz >

A felvételi pontok számításához >

Kapcsolat

Írjon üzenetet: